SZÁMONKÉRÉSI FORMÁK, ÉRTÉKELÉS

SZÁMONKÉRÉSI FORMÁK, ÉRTÉKELÉS

 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi.

A félévi és az év végi érdemjegyeket az osztálytanító (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat.

– A szaktanár minden tanév elején ismerteti tantárgya témaköreit, tájékoztatja a tanulókat a témával kapcsolatos számonkérési formákról.

– Egy tanítási napon csak 2 témazáró felelet lehetséges, (szóban vagy/és írásban).

Témazáró feleletnek számít a több leckéből álló több órán át vett tanítási anyagot lezáró számonkérési forma.

– A szaktanár a témazáró feleletek, és a nagyobb tanítási egységet bezáró számonkérések időpontját legalább 1 héttel korábban közli a tanulókkal.

– Az előző 1-3. órai anyagot számonkérő „röpdolgozatok”, felelések száma nem korlátozott.

– A dolgozatokat a szaktanár 2 héten belül kijavítja, akadályoztatása esetén a javítás időpontját egyezteti az érintett osztályközösséggel. – Amíg egy dolgozat nincs kijavítva, más dolgozatot nem írathat a pedagógus.